kem chống nắng| sữa rửa mặt| Máy hút dịch thomas 1242 | Máy tạo oxy| tải mobi army| Thông báo về việc chuyển tạm thời trụ sở làm việc của cơ quan Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên

Tìm kiếm

Liên kết website

Đăng nhập

Số lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

 

 

 

Thông báo về việc chuyển tạm thời trụ sở làm việc của cơ quan Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên

Văn bản pháp luật

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH TỈNH THÁI NGUYÊN

*

Số: 37/TB-HNDT

V/v chuyển trụ sở làm việc tạm thời

 

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 4  năm 2011

 

THÔNG BÁO

Về việc chuyển tạm thời trụ sở làm việc Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên

 

 

Thực hiện Quyết định số 692/QĐ –UBND ngày 14/3/2011 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Phê duyệt Kế hoạch cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Hội Nông dân và Hội Cựu Chiến binh tỉnh Thái Nguyên. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên xin thông báo địa điểm trụ sở làm việc tạm thời như sau:

Kể từ ngày 13/4/2011, cơ quan Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên chuyển địa điểm làm việc từ Phố Quyết Tiến, phường Trưng Vương - TPTN đến trụ sở tạm thời

Địa chỉ: Số nhà 482, đường Phan Đình Phùng, phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (tầng 3, 4, 5, 6).

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên trân trọng thông báo tới các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh biết để tiện liên hệ công tác./.

 

Nơi nhận:

- HND 63 tỉnh, thành phố;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;

- Huyện ủy, UBND, HND 9 huyện, thành, thị;

- Lưu: VT – VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH TỈNH THÁI NGUYÊN

*

Số:       /CV-HNDT

V/v Chuyển trụ sở làm việc tạm thời

 

Thái Nguyên, ngày       tháng        năm 2011

 

Kính gửi:     - Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

- Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên;

- Thường trực HĐND và UBND tỉnh Thái Nguyên.

 

 

Thực hiện Quyết định số 692/QĐ –UBND ngày 14/3/2011 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Hội Nông dân và Hội Cựu Chiến binh tỉnh Thái Nguyên. Để bảo đảm điều kiện làm việc của các cơ quan trong khi thi công công trình, Thường trực Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên xin báo cáo với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thường trực Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Kể từ ngày 13/4/2011, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên chuyển đến địa điểm tạm thời là số nhà 482, đường Phan Đình Phùng, phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (bc);

- Lưu: VT – VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

 

 

 

 

 

 

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH THÁI NGUYÊN

*

 

Thái Nguyên, ngày      tháng      năm 2011

Số:         - CV/HNDT

 

 

Kính gửi: Viễn Thông Thái Nguyên

 

Thực hiện Quyết định số 692/QĐ –UBND ngày 14/3/2011 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Hội Nông dân và Hội Cựu Chiến binh tỉnh Thái Nguyên.

Để bảo đảm các điều kiện làm việc của cơ quan trong quán trình di chuyển trụ sở, Hội Nông dân tỉnh đề nghị Viễn thông Thái Nguyên chuyển đường điện thoại cố định và đường truyền Internet đến địa điểm mới tại:

Số nhà 482, đường Phan Đình Phùng, phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian từ ngày 13/4/2011, Danh sách điện thoại các phòng, ban của cơ quan như sau (có phụ lục kèm theo)

Đề nghị Quý đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ kịp thời cho công việc của cơ quan.

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH THÁI NGUYÊN

*

 

Thái Nguyên, ngày      tháng      năm 2011

Số:         - CV/HNDT

 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên

 

Thực hiện Quyết định số 692/QĐ –UBND ngày 14/3/2011 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Hội Nông dân và Hội Cựu Chiến binh tỉnh Thái Nguyên.

Để bảo đảm các điều kiện cho bên thi công thực hiện việc cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc của Hội được thuận lợi. Hội Nông dân tỉnh đề nghị Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên chuyển tên đơn vị thanh toán tiền nước là Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên sang tên ………………………………

…………………………………………………….. (đơn vị thi công công trình) từ ngày …… tháng ….. năm 2011.

Đề nghị Quý đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ kịp thời cho công việc của cơ quan.

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(xin chuyển tên đơn vị thanh toán tiền nước)

Kính gửi: Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên

 

Tên chúng tôi là Hà Thị Kỳ chủ hộ, chồng là Bùi Đình Thùy là Chủ sở hữu và sử dụng hợp pháp căn nhà Số nhà 482, đường Phan Đình Phùng nối dài, phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Từ ngày 01/4/2011 tôi có cho Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên thuê nhà làm trụ sở làm việc. Để đảm bảo điều kiện cho Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên làm việc thuận lợi, đề nghị Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên chuyển tên đơn vị thanh toán tiền nước là hộ gia đình Hà Thị Kỳ sang tên Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên (Bên thuê nhà) từ ngày …… tháng ….. năm 2011.

Đề nghị Quý Công ty quan tâm giải quyết!

 

Thái Nguyên, ngày …. tháng …. năm 2011

CHỦ HỘ

 

 

 

 

 

Hà Thị Kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI

CƠ QUAN HỘI NÔNG DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

 

STT

Địa chỉ

Số điện thoại

1

Văn phòng Hội Nông dân t. Thái Nguyên

0280 3 855 709

2

Máy Fax

3 855 709

3

Phòng đ/c Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

3 857 654

4

Phòng đ/c Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

3 750 228

5

Phòng đ/c Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

3 656 517

6

Ban Kinh tế xã hội

3 754 706

7

Ban Tổ chức kiểm tra

3 754 707

8

Ban Tuyên huấn

3 753 314

9

Trung tâm Dạy nghề & HTVL

3 759 267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH THÁI NGUYÊN

*

 

Thái Nguyên, ngày      tháng      năm 2011

Số:         - CV/HNDT

 

 

Kính gửi: Viễn Thông Thái Nguyên

 

Thực hiện Quyết định số 692/QĐ –UBND ngày 14/3/2011 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Hội Nông dân và Hội Cựu Chiến binh tỉnh Thái Nguyên.

Để bảo đảm các điều kiện làm việc của cơ quan trong quán trình di chuyển trụ sở, Hội Nông dân tỉnh đề nghị Viễn thông Thái Nguyên chuyển đường truyền megawan do Tỉnh ủy cấp đến địa điểm mới tại:

Số nhà 482, đường Phan Đình Phùng, phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Đề nghị Quý đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ kịp thời cho công việc của cơ quan.

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi ;

- Lưu VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ