kem chống nắng| sữa rửa mặt| Máy hút dịch thomas 1242 | Máy tạo oxy| tải mobi army| NGHỊ QUYẾT Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 5 (khoá V)

Tìm kiếm

Liên kết website

Đăng nhập

Số lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

 

 

 

NGHỊ QUYẾT Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 5 (khoá V)

Văn bản pháp luật

 

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

lần thứ 5 (khoá V)

_____________

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá V), từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 7 năm 2010, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã họp Hội nghị lần thứ 5. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao; Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị:

1- Thông qua Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào nông dân  6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. Hội nghị đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2010. Mặc dù sản xuất nông nghiệp có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, khô hạn xảy ra gay gắt trên diện rộng ở miền Bắc và miền Trung; nước mặn xâm nhập sâu tại các cửa sông ở một số tỉnh ven biển, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp; cháy rừng xảy ra ở nhiều nơi; trong khi đó, nguồn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt thiếu nghiêm trọng... Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân cả nước đã ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn, đưa công tác Hội và phong trào nông dân cả nước tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực vào tốc độ tăng trưởng của sản xuất nông nghiệp, góp phần duy trì ổn định kinh tế, chính trị, xã hội, tạo tiền đề quan trọng bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2010.

2- Thông qua Báo cáo tổng kết 10 năm hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân theo Đề án 460, đã được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 3 (khóa III) thông qua. Sau 10 năm triển khai thực hiện, hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân đã khẳng định vai trò quan trọng để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn; tổ chức chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, được nông dân đồng tình ủng hộ, trở thành công cụ hữu hiệu để các cấp Hội Nông dân Việt Nam tập hợp, đoàn kết, vận động nông dân vào tổ chức Hội và vận động nông dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển mạnh mẽ kinh tế nông nghiệp, nông thôn, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nông dân.

Tuy nhiên, hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân của các cấp Hội chưa đáp ứng nhu cầu của nông dân, quy mô còn nhỏ lẻ, nguồn lực cho hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân còn hạn chế; chưa xây dựng được kế hoạch chỉ đạo thống nhất trong cả nước nên hoạt động còn lúng túng, chưa đồng bộ, chưa giúp nông dân giải quyết tốt những vấn đề bức xúc về vốn, khoa học kỹ thuật, tiêu thụ nông sản...

Để tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội V Hội Nông dân Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá V) nhất trí ban hành Nghị quyết về “Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân giai đoạn 2010-2015” nhằm từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam theo Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

3- Thông qua Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa III) về công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa IV) về nâng cao chất lượng tổ chức Hội các cấp. Hội nghị thống nhất đánh giá, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa III) và 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa IV), tổ chức Hội từ Trung ương đến cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển. Đội ngũ cán bộ ở các cấp Hội được tăng cường về số lượng và nâng cao một bước về chất lượng, bộ máy giúp việc ở các cấp Hội tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn và hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nông dân, thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội, góp phần quan trọng nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Tuy nhiên, năng lực hoạt động của Hội còn bộc lộ nhiều yếu kém, hệ thống tổ chức Hội các cấp chưa đồng bộ, năng lực của đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế, phương thức hoạt động còn mang tính hành chính, thiếu sâu sát cơ sở, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và hội nhập kinh tế quốc tế.

Để phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém của tổ chức Hội các cấp, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá V) nhất trí ban hành Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh” nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực sự là chỗ dựa của nông dân, thu hút ngày càng đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội, góp phần tham gia tích cực vào công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh trong thời gian tới.

4- Thông qua Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa IV) về đẩy mạnh xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân. Hội nghị nhất trí khẳng định, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã tăng thêm 246,64 tỷ đồng, nâng tổng vốn của Quỹ (đến ngày 20/6/2010) đạt 509,76 tỷ đồng, tăng gần 1,94 lần so với giai đoạn 1999-2006, đạt tốc độ tăng trưởng vốn bình quân 23,4%/năm. Kết quả đó đã góp phần quan trọng để các cấp Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả cao ở nông thôn, giúp đỡ gần 900 ngàn lượt hộ nông dân có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện cuộc sống.

Tuy nhiên, việc xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân chưa đồng đều giữa các địa phương, quy mô quỹ còn nhỏ; tốc độ tăng trưởng vốn ở một số tỉnh, thành Hội đạt thấp, nguồn tăng trưởng chủ yếu từ nguồn ngân sách cấp, vốn do vận động chiếm tỷ lệ rất nhỏ, một số địa phương vẫn chưa xây dựng được Quỹ hoặc không tăng trưởng vốn. Việc đầu tư, hỗ trợ nông dân vẫn còn dàn trải, công tác quản lý vốn Quỹ ở một số nơi còn yếu.

Để tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả của Quỹ Hỗ trợ nông dân trong thời gian tới, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá V) nhất trí ban hành Kết luận về “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân”, nhằm giúp nông dân có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao.

5- Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao Ban Thường vụ Trung ương Hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh các báo cáo, các nghị quyết và kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Hội để ban hành và triển khai thực hiện. Đồng thời, yêu cầu các cấp Hội căn cứ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 đã được Hội nghị thông qua để chỉ đạo, thực hiện; trong đó, tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết, đề án của Hội Nông dân Việt Nam; nhất là tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP, ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về mua lúa tạm trữ cho nông dân.

Gắn công tác tuyên truyền, vận động nông dân với các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập nước, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2010). Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. Tiếp tục tham gia đóng góp vào văn kiện đại hội đảng các cấp.

- Tập trung chỉ đạo các cấp Hội phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá V) đã đề ra. Chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với các ngành để xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí, Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát của Hội năm 2011.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 808/CT-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống thiên tai, bão lũ trong cán bộ, hội viên và nông dân, nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão, lũ gây ra.

- Chỉ đạo và tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa IV) về Hội Nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc - miền núi khó khăn; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa IV) về đẩy mạnh công tác Hội và phong trào nông dân vùng đồng bào có đạo nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới. Tổ chức tốt Hội nghị biểu dương nông dân điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội đại biểu nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ III.

- Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng cụ thể, sâu sát, hướng về cơ sở; nâng cao hơn nữa về chất 3 phong trào của Hội, trọng tâm là Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, hướng dẫn nông dân đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

- Trình Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho Hội Nông dân Việt Nam tham gia các chương trình, đề án trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư. Chuẩn bị Kế hoạch để tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”.

- Phối hợp, đề xuất với Ban Tổ chức Trung ương Đảng hướng dẫn về tổ chức, bộ máy và biên chế cơ quan Hội Nông dân cấp tỉnh và huyện.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án của các ban, đơn vị tại các địa phương, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các thiếu sót, đôn đốc việc chậm tiến độ, nhất là tiến độ xây dựng cơ bản. Bám sát cơ sở để phát hiện và giúp đỡ nông dân tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; kịp thời nắm bắt tư tưởng, bức xúc của nông dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước; có biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân gắn với làm tốt công tác tiếp dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cấp Hội; giải quyết các vụ việc mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Rà soát các chỉ tiêu chậm tiến độ để đôn đốc và tìm các biện pháp giải quyết nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng cuối năm 2010.

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ và dạy nghề cho nông dân. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình phối hợp; các dự án được phê duyệt gắn với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Tăng cường vận động, xây dựng, quản lý, mở rộng hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, bảo đảm tăng trưởng, hiệu quả. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế theo đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước.

Ban Chấp hành Trung ương Hội yêu cầu các cấp Hội và cán bộ, hội viên phát huy các thành tích đã đạt được, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2010, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

T/M BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Quốc Cường